PO

bezpečnost práce a požární ochrana

Profi Shield

PO bez starostí

Ze zákona povinnou dokumentaci bezpečnosti práce a požární ochrany vám zpracujeme na míru, dle druhu provozu a činností, které jsou jeho součástí. Zároveň vám poskytneme pravidelné kontroly vašich provozoven a dodáme vhodné bezpečnostní značení. Součástí našich služeb je i nepřetržitá technická podpora v případě pomoci.

Dokumentace PO

Předpisy: Zákon o požární ochraně a vyhláška o požární prevenci, další právní předpisy

Povinnosti související se zpracování dokumentace požární ochrany pro právnické a podnikající fyzické osoby stanovuje zákon č. 133/1985 Sb. a vyhláška č. 246/2001 Sb. Druhy a rozsah dokumentace požární ochrany jsou dány pi’edevším mírou požárního nebezpečí provozovaných činností (kategorie bez požárního nebezpečí, zvýšené a vysoké požární nebezpečí).

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím je jedním vyhláškou o požární prevenci taxativně stanovených dokumentů PO.

Za požární ochranu odpovídá statutární zástupce u právnické osoby nebo podnikající fyzická osoba nebo její zástupce. Tyto osoby by měly zhodnotit, zda opatření navržená v dokumentaci jsou reálná a v daných podmínkách uskutečnitelná.

Dokumentaci požární ochrany mohou zpracovávat pouze osoby s odbornou způsobilostí na úseku požární ochrany dle§ 11 odst. 1 a 2 zákona o požární ochraně2) (odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany). K jejich odborným znalostem musí být přidány znalosti  o konkrétním pracovišti a systému fungování celého podniku. Dokumentaci PO zpracovává a vede odborně způsobilá osoba v PO nebo technik požární ochrany.

Seznam dokumentace požární ochrany:

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím(§ 28 vyhlášky o požární prevenci).

Posouzení požárního nebezpečí(§ 29 vyhlášky o požární prevenci), stanovení organizace zabezpečení požární ochrany (§ 30 vyhlášky o požární prevenci).

Požární řád (§ 31 vyhlášky o požární prevenci).

Požární poplachové směrnice (§ 32 vyhlášky o požární prevenci).

Požární evakuační plán(§ 33 vyhlášky o požární prevenci).

Řád ohlašovny požárů (§ 35 vyhlášky o požární prevenci).

Tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany (§ 36 vyhlášky o požární prevenci).

Dokumentace o provedeném školení a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany (§ 36 vyhlášky o požární prevenci).

Požární kniha (§ 37 vyhlášky o požární prevenci).

Dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, popřípadě požární hlídky (§ vyhlášky č. 247/2001 Sb., o jednotkách požární ochrany).

Další dokumentace obsahující podmínky požární bezpečnosti, zpracovávaná a schvalovaná, popř. vedená podle zvláštních předpisů, (§ 27 vyhlášky o požární prevenci) např.:

Více informací
 • požárně bezpečností řešení,
 • bezpečnostní dokumentace podle zákona o prevenci  závažných havárií,
 • bezpečnostní listy podle zákona o chemických látkách a chemických přípravcích,
 • doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární
 • bezpečnosti výrobků  nebo činností(§  38 vyhlášky o požární prevenci),
 • zpráva o revizi nebo zpráva o kontrole, zabezpečené ve stanoveném termínu nebo lhůtě osobou, která je oprávněna tuto činnost  provést,
 • záznamy o provedené údržbě nebo opravách,
 • návody a technické podmínky vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností,
 • doklady, prokazující splnění zvláštních požadavků na části zařízení nebo vybavení objektů (zvýšenou požární odolnost stavebních konstrukcí, sníženou hořlavost stavebních hmot, textilií, dekorací  apod.),
 • doklady, prokazující dodržování podmínek požární bezpečnosti stanovených zvláštními právními předpisy,
 • požárně technické charakteristiky látek(§ 39 vyhlášky o požární prevenci), popř. technicko bezpečnostní parametry,
 • rozhodnutí a stanoviska správních úřadů, týkající se požární bezpečnosti při provozovaných činnostech.

Kontrola dokumentace PO, včetně záznamu o jejím výsledku se provádí minimálně lx za rok, zpravidla se provádí v rámci preventivních požárních hlídek. A dále vždy po každém požáru nebo po každé provedené změně, která měla vliv na její obsah.

Dokumentace PO, kterou orgán státního požárního dozoru schvaluje a požárně bezpečnostní řešení, které je součástí posuzované dokumentace se předkládají ve dvou vyhotoveních.

Související legislativa

Outsourcing

Společnost Profi Shield s.r.o. nabízí outsourcing pro BOZP a PO uceleně, efektivně a „na klíč“.

Více

c

BOZP

Ze zákona povinnou dokumentaci bezpečnosti práce a požární ochrany vám zpracujeme na míru.

Více

PO

Ze zákona povinnou dokumentaci bezpečnosti práce a požární ochrany vám zpracujeme na míru.

Více

Jsme zde pro vás… BOZP, PO

Volejte kdykoliv

Kontakt

Profi Shield s.r.o.

Polní 1755, Kadaň 432 01

Telefon

(+420) 777 878 664

(+420) 724 690 185

Email

profishield@profishield.cz