BOZP

bezpečnost práce a požární ochrana

Profi Shield

BOZP bez starostí

Ze zákona povinnou dokumentaci bezpečnosti práce a požární ochrany vám zpracujeme na míru, dle druhu provozu a činností, které jsou jeho součástí. Zároveň vám poskytneme pravidelné kontroly vašich provozoven a dodáme vhodné bezpečnostní značení. Součástí našich služeb je i nepřetržitá technická podpora v případě pomoci.

Dokumentace BOZP

Předpisy: Zákoník práce a celá řada dalších právních předpisů

Pro účely BOZP musí zaměstnavatelé vést příslušnou dokumentaci. Její rozsah není dán taxativně jedním právním předpisem, ale vychází zejména z charakteru pracovišť, provozovaných činností a používaných zařízení či pracovních  prostředků.

Dokumentace BOZP definuje systém řízení BOZP v podniku – postupy, standardy a odpovědnosti a povinnosti zaměstnavatele, zaměstnanců i externích osob a organizací.

Rozsah dokumentace bezpečnosti práce (dále jen BOZP) není nikde stanoven a určuje si je každá organizace sama (a je zároveň také odpovědná za to, že to provedla dostatečně).

Mezi dokumentaci zpracovávanou a vedenou pro účely BOZP patří:

Dokumentace pracovních úrazů (kniha úrazů, záznamy o úrazech, apod.)

Více informací
 • Směrnice pro šetření, evidenci, hlášení a odškodňování pracovních úrazů.
 • Kniha úrazů.
 • Záznamy o úrazech.

Dokumentace kontrolní činnosti (záznamy z prověrek BOZP, kontrol pracovišť apod.)

Více informací
 • Záznamy kontrol BOZP.
 • Záznamy z ročních prověrek BOZP.
 • Protokoly z kontrol státního odborného dozoru – orgánů Inspekce práce (Oblastní inspektoráty práce, Státní úřad inspekce práce, orgánů veřejného zdraví (Krajské hygienické stanice, Ministerstvo zdravotnictví.

Dokumentace prevence rizik (identifikace a hodnocení rizik, kategorizace prací, apod.)

Více informací
 • Evidence rizikových prací a pracovišť.

Organizační a provozní bezpečnostní předpisy (organizační směrnice, místní provozní řády, apod.)

Více informací
 • Směrnice pro poskytování OOPP.
 • Práce zakázané ženám, těhotným ženám, matkám do 9. měsíce po porodu a mladistvým.
 • Dopravně provozní řád.
 • Používání referentsky řízených motorových vozidel.

Dokumentace školení (osnovy, záznamy, apod.)

Více informací
 • Směrnice pro výchovu a vzdělávání zaměstnanců v BOZP.
 • Tematické plány a časový rozvrh školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců.
 • Záznamy o provedených školeních.
 • Záznamy o odborných školeních.

Dokumentace precovnělékařských služeb (formuláře lékařských prohlídek apod.)

Více informací
 • Záznamy o zdravotní způsobilosti zaměstnanců.
 • Dokumentace o nemocech z povolání.

Dokumentace k zařízením (průvodní a provozní dokumentace, apod.)

Více informací
 • Doklady o odborné způsobilosti obsluh technických zařízení a vyhrazených technických zařízení.
 • Návody od výrobce ke strojům a zařízením pro montáž, manipulaci, provoz, opravy, údržbu.
 • Technická dokumentace, pasporty strojů a technických zařízení a předepsané atesty jednotlivých částí.
 • Pokyny pro případnou výměnu nebo změnu částí zařízení.
 • Harmonogramy kontrol, revizí a zkoušek.
 • Plán údržby, doklady o provádění údržby.
 • Provozní dokumentace, provozní deníky, záznamy.
 • Revizní knihy, doklady o provádění předepsaných  prohlídek, zkoušek a revizí.
 • Jmenování osob zodpovědných za provoz technických zařízenía vyhrazených technických zařízení.
 • Doklady o provozu motorových vozidel a manipulačních vozíků.
 • Bezpečnostní listy chemických látek.
 • Záznamy o zkoušce na alkohol.
 • Místní provozní řád skladu.
 • Místní provozní řád pro ruční motorové řetězové pily.
 • Pravidla pro nakládání s chemickými látkami a přípravky.
 • Bezpečnostní předpis pro provoz motorových vozíků.
 • Bezpečnostní předpis pro provoz nákladních vozidel.
 • Bezpečnostní předpis pro zásobníky sypkých hmot.
 • Bezpečnostní předpis pro provoz strojů.

Dokumentace BOZP by měla být zpracována nejlépe tak, aby byla využitelná v každodenním praktickém životě organizace. Místo objemných dokumentů čítajících doslovné přepisy citací právních předpisů a často končících pod vrstvami prachu v šuplíku je účinnější připravit dokumentaci jako jednoduché manuály s pokyny, se kterými nebude zatěžko pracovat všem zaměstnancům, aniž by k tomu potřebovali zkoušky odborné způsobilosti z poměrně širokého multidisciplinárního oboru, kterým BOZP bezesporu je.

V záznamech o činnosti v BOZP (např. záznamy o školení, záznamy o kontrolní činnosti apod.) je důležité pečlivě uvádět údaje prokazující plnění povinností zaměstnavatele v případě kontrol inspekce práce či řešení pojistných událostí při pracovních úrazech  apod.

 

Související legislativa

Outsourcing

Společnost Profi Shield s.r.o. nabízí outsourcing pro BOZP a PO uceleně, efektivně a „na klíč“.

Více

c

BOZP

Ze zákona povinnou dokumentaci bezpečnosti práce a požární ochrany vám zpracujeme na míru.

Více

PO

Ze zákona povinnou dokumentaci bezpečnosti práce a požární ochrany vám zpracujeme na míru.

Více

Jsme zde pro vás… BOZP, PO

Volejte kdykoliv

Kontakt

Profi Shield s.r.o.

Polní 1755, Kadaň 432 01

Telefon

(+420) 777 878 664

(+420) 724 690 185

Email

profishield@profishield.cz