Prověrka BOZP

bezpečnost práce a požární ochrana

Profi Shield

Co konkrétně prověrka BOZP obsahuje

Přesný obsah zákonem stanovené prověrky není v žádném předpisu konkretizován, což ale v žádném případě není důvod k tomu, aby byla zanedbána či nijak ošizena.

Základní obsah roční prověrky

Předmětem ročního prověření systému BOZP může být například:

Více informací
 • kontrola kvality školení BOZP, PO apod.
 • kontrola dokumentace BOZP a PO
 • kontrola dokumentace o zákonných školeních
 • kontrola správné kategorizace prací
 • kontrola smluvních závazků týkající se pracovnělékařské péče
 • kontrola dokladů o zdravotní způsobilosti
 • kontrola vedení knihy úrazů
 • kontrola vedení požární knihy
 • kontrola zařazení do kategorie požárního nebezpečí
 • kontrola požárního řádu, poplachových směrnic a evakuačního plánu
 • kontrola plánu první pomoci (traumatologický plán)
 • kontrola poskytování OOPP (osobní ochranné prostředky)
 • kontrola provozní dokumentace strojů apod.
 • kontrola dokladů o revizích hasicích
 • kontrola dokumentace revizí strojů, přístrojů a zařízení
 • kontrola evidence a dodržování pracovní doby
 • kontrola technologických postupů
 • kontrola místních bezpečnostních předpisů
 • a další

Každá prověrka může být jiná

Rozsah prověrky BOZP se ale může v každé firmě lišit na základě jejího charakteru a provozované činnosti. U specifické prověrky může být provedena například:

Více informací
 • kontrola provozního řádu stavby
 • kontrola místního řádu skladových prostor
 • kontrola dodržování bezpečnosti při sváření
 • kontrola dodržování bezpečnosti týkající se manipulace s tlakovými láhvemi
 • kontrola návodů pro používání strojů, přístrojů a zařízení
 • kontrola bezpečnosti při práci s chemickými látkami
 • kontrola specifických školení například s motorovou pilou
 • a další

Prověření základních povinností BOZP a PO zaměstnavatele

Nezapomeňme ale také na prověření základních povinností všech zaměstnavatelů v oblasti BOZP a PO, mezi které patří například:

Více informací
 • kontrola zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci, a to zejména s přihlédnutím na stanovená rizika
 • kontrola plnění všech úkolů BOZP vedoucích pracovníků a manažerů
 • kontrola vyhledávání a hodnocení rizik včetně přijímání opatření
 • kontrola zařazení do kategorie požárního nebezpečí
 • a další

Kolik času je potřeba na prověrku BOZP

Čas strávený nad prověrkou BOZP je vždy pro každý podnikatelský subjekt individuální. Velmi záleží na velikosti firmy, počtu provozoven, ale také strojů a zařízení, dále pak na charakteristice pracoviště a konkrétních činnostech společnosti. To vše ovlivňuje nejen dobu trvání prověrky, ale také její cenu.

Na prověrku je potřeba vyčlenit dostatek času, aby byla opravdu efektivní a kvalitně provedená. U menších firem je prověrka BOZP otázkou několik jednotek až desítek hodin, u větších firem zabere i několik dnů.

Kdo může prověrku BOZP realizovat

Žádný právní předpis nestanovuje, kdo konkrétně může prověrku BOZP realizovat. Nejen z hlediska časové úspory, ale zejména kvůli správnosti, důrazně doporučujeme, aby ji provedla odborně způsobilá osoba či bezpečnostní technik, a to ve spolupráci s dalšími zaměstnanci prověřované firmy.

Ideální je, když prověrku řídí a organizuje odborně způsobilá osoba v zajišťování úkolů prevence rizik v oblasti BOZP a ke spolupráci přizve například zástupce vedení firmy a případně také zástupce odborové organizace, poskytovatele pracovnělékařských služeb, vedoucího provozu nebo střediska a technika požární ochrany. Velmi důležitým účastníkem prověrky může být také nezávislý zaměstnanec, jehož přínosem může být především eliminace profesní slepoty ostatních členů, kteří se prověrky zúčastní.

Jaký má být výstup prověrky BOZP

Žádný právní předpis nespecifikuje, jak má výstup prověrky BOZP vypadat. Každá prověrka ale musí být dokončena prokazatelnou zprávou či záznamem o jejím provedení. Někdy se můžete setkat také s termínem “protokol” či “závěrečná zpráva”.

Důležité a nezbytné však je, aby prověrka obsahovala všechny odhalené nedostatky včetně konkrétních návrhů na jejich odstranění.

Minima, které musí prověrka BOZP obsahovat

Záznam o prověrce BOZP musí vždy obsahovat níže uvedené iniciály a náležitosti.

 • datum kontroly
 • kdo prověrku provedl, včetně jeho odborné způsobilosti
 • jména osob, které se prověrky zúčastnily
 • zápis o kontrole dokumentace BOZP a PO
 • záznam o aktuálnosti registru rizik
 • záznam o opatření proti rizikům
 • kontrola technologických postupů
 • kontrola směrnic BOZP
 • kontrola školení
 • kontrola provedení preventivních lékařských prohlídek zaměstnanců
 • kontrola revizí všech zařízení, strojů a přístrojů
 • zápis o kontrole pracovišť včetně konkrétních specifikací
 • finální výstup prověrky včetně výpisu odhalených nedostatků a návrhu na jejich odstranění

Na co si dát pozor? Zejména na předpřipravené formuláře.

Existují různé předpřipravené formuláře, dokumenty či šablony pro prověrky BOZP. Zde ale buďte velmi obezřetní, protože žádný 100% univerzální vzor neexistuje.

Doporučení?

Jednoduché. Svěřte realizaci prověrky BOZP do rukou profesionálů a odborníků na BOZP a budete mít klid. Naše společnost takovou službu též nabízí a navíc vás plně zbaví povinností a starostí, potažmo i případných pokut za neprovedené povinnosti v oblasti BOZP a PO.

Outsourcing

Společnost Profi Shield s.r.o. nabízí outsourcing pro BOZP a PO uceleně, efektivně a „na klíč“.

Více

c

BOZP

Ze zákona povinnou dokumentaci bezpečnosti práce a požární ochrany vám zpracujeme na míru.

Více

PO

Ze zákona povinnou dokumentaci bezpečnosti práce a požární ochrany vám zpracujeme na míru.

Více

Jsme zde pro vás… BOZP, PO

Volejte kdykoliv

Kontakt

Profi Shield s.r.o.

Polní 1755, Kadaň 432 01

Telefon

(+420) 777 878 664

(+420) 724 690 185

Email

profishield@profishield.cz